Minister właściwy do spraw oświaty

Minister właściwy do spraw oświaty określa, w drodze rozporządzenia, skład i zasady działania zespołów orzekających, warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, upośledzonych, wymagających specjalnych działań wychowawczych i edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych czy w zakładach opieki zdrowotnej.

Podręczniki szkolne do kształenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, niewidomych, słabowidzących i niesłyszących są dofinansowywane z budżetu państwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>