Konstruktywne wotum nieufności

Sejm mo�e spowodowa� dymisj� Rady Ministr�w, wyra�aj�c jej wotum nieufno�ci. Wymaga to jednak wniosku, zg�oszonego przez co najmniej 46 pos��w, imiennie wskazuj�cego nowego kandydata na stanowisko premiera. Je�li Sejm uchwali wniosek, premier sk�ada dymisj� rz�du, Prezydent j� przyjmuje i powierza zg�oszonej przez Sejm osobie misj� sformowania nowego rz�du. Jest to tzw. konstruktywne wotum nieufno�ci, kt�rego celem jest zapobieganie cz�stemu obalaniu rz�d�w i d�ugotrwa�ym kryzysom gabinetowym. Powt�rny wniosek mo�e by� w zasadzie zg�oszony nie wcze�niej, ni� po up�ywie 3 miesi�cy od dnia zg�oszenia poprzedniego.

Sejm mo�e te� wyrazi� wotum nieufno�ci ministrowi. Wniosek w tej sprawie mo�e by� zg�oszony przez co najmniej 69 pos��w. Prezydent odwo�uje ministra, kt�remu Sejm wyrazi� wotum nieufno�ci.

Uchwalenie wotum nieufno�ci, zar�wno Radzie Ministr�w, jak i ministrowi, wymaga wi�kszo�ci g�os�w ustawowej liczby pos��w, to znaczy poparcia co najmniej 231 pos��w.

Prezes Rady Ministr�w mo�e si� zwr�ci� do Sejmu o udzielenie rz�dowi poparcia poprzez uchwalenie wotum zaufania. Wymaga to uchwa�y podj�tej zwyk�� wi�kszo�ci� g�os�w w obecno�ci co najmniej po�owy ustawowej liczby pos��w.

Sk�ad rz�du mo�e te� ulega� zmianom bez udzia�u i wyra�ania wotum nieufno�ci, niejako w zwyczajnym, roboczym trybie. Polega on na tym, �e premier kieruje do Prezydenta wniosek o odwo�anie ministra i powo�anie na to miejsce innej osoby, a Prezydent jest zobowi�zany taki wniosek uwzgl�dni�.

Rada Ministr�w podaje si� do dymisji w nast�puj�cych wypadkach: 1) po wyborach, na pierwszym posiedzeniu Sejmu, 2) w razie nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania, 3) wyra�enia przez Sejm wotum nieufno�ci, 4) rezygnacji Prezesa Rady Ministr�w. Prezydent przyjmuje w�wczas dymisj� rz�du

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>