Komisja Europejska

System ważenia głosów polega na tym, że piętnastu obecnych członków Unii Europejskiej dysponuje łącznie 87 głosami, które jednak są nierówno rozdzielone, zależnie od wielkości i znaczenia państwa, zwłaszcza jego potencjału demograficz

nego (np. Francja 10, Hiszpania 8, Holandia 5, Dania 3, Luksemburg 2). Kwalifi-kowana większość głosów wynosi 62 głosy, co uniemożliwia dużym państwom przegłosowanie małych i również tym ostatnim zapewnia odpowiedni wpływ na podejmowanie decyzji.

Komisja Europejska jest obrazowo nazywana rządem Wspólnot Europejs-kich lub rządem Unii Europejskiej. Składa się z 25 komisarzy, pochodzących ze wszystkich państw członkowskich. Skład Komisji wyłaniany jest w specjalnym postępowaniu rządów państw członkowskich, które najpierw uzgadniają osobę przewodniczącego, później – po uzyyskaniu jego opinii – pozostałych członków. Uzgodniony skład Komisji jest przedstawiany Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia. Komisarze są powoływani na pięć lat. Siedzibą Komisji Europejskiej jest Bruksela.

Komisarze mają obowiązek działać w interesie Wspólnot i nie mogą w swej działalności kierować się instrukcjami państw, których są obywatelami. Uchwały Komisji zapadają bezwzględną większością głosów.

Komisja jest inicjatorem polityki Wspólnot Europejskich. Reprezentuje ich interesy w stosunkach z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi. Wykonuje zadania przewidziane w traktatach oraz rozporządzenia Rady Unii Europejskiej. Funkcje Komisji Europejskiej grupują się w trzech dziedzinach: 1) ma inicjatywę prawodawczą, kierowaną do Rady Unii Europejskiej, uruchamia więc procesy decyzyjne, 2) wydaje akty wykonawcze, uzupełniające akty wydane przez Radę, 3) reprezentuje Wspólnoty wobec państw członkowskich i innych państw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>