Karta nauczyciela wprowadza 14 października Dzień Edukacji Narodowej

Karta nauczyciela zobowiązuje organy prowadzące do wyodrębnienia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizację doradztwa zawodowego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Określa również środki, którymi dysponować będzie kurator oświaty i minister właściwy do spraw oświaty i wychowania (w łącznej wysokości 5 000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty).

Karta nauczyciela wprowadza 14 października Dzień Edukacji Narodowej, uznając go za święto wszystkich pracowników oświaty i dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>