Jakie powinno być prawo?

– 1. Prawo powinno być właściwie tworzone. Ważna jest procedura uchwalania prawa, czyli zespół czynności podejmowanych przez parlament i inne upoważnione podmioty, których ostatecznym celem jest dokonywanie regulacji określonej sfeiy stosunków społecznych w formie ustawy. Konstytucja określa najważniejsze elementy procedury legislacyjnej, tj. określa podmioty powołane do podejmowania inicjatywy ustawodawczej i jako jedyne miejsce stanowienia ustawy wskazuje plenum sejmu, a regulamin sejmowy normuje tryb ustanawiania prawa.

– 2. Prawodawca musi zadbać o właściwe ogłoszenie prawa i jego dostępność. Prawo staje się obowiązujące dopiero po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim.

– 3. Przepisy muszą być formułowane w sposób zrozumiały. Adresatami prawa są wszyscy obywatele. To właśnie oni muszą przestrzegać zapisów prawa. Aby się prawu podporządkować, trzeba je rozumieć.

– 4. Reguły prawne powinny być generalne i abstrakcyjne. Prawo nie może zbyt szczegółowo regulować różnorodnych przejawów życia społecznego.

– 5. Prawo nie może nakładać obowiązków niemożliwych do wykonania, a jego przepisy nie mogą być ze sobą sprzeczne.

– 6. Prawo nie działa wstecz – lex retro non agit.

– 7. Prawo powinno być względnie trwałe. Zapewnia to bezpieczeństwo korzy-stającemu z prawa, pozwala je poznać, zaakceptować. Trwałość nie oznacza sta- gnacji. Prawo musi odpowiadać sytuacji społecznej, stąd dynamiczny charakter prawa. Ustawodawca powinien pogodzić stabilność prawa z jego dynamiką

– 8. Prawodawca, tworząc prawo, powinien mieć na uwadze to, że jego wprowadzenie kosztuje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>