Irlandia

Irlandia Status wykwalifiko-wanego nauczyciela (po ukończeniu stu-dium nauczycielskiego z dobrymi wynikami) na dany szczebel nauczania. Doświadczenie w pracy pedagogicznej (w szkole podstawo-wej przynajmniej pię-cioletni staż). Podstawą wyboru są kwalifikacje, dotych-czasowe osiągnięcia, ocena wiedzy zawodo-wej i rozmowa z wła-dzami kościelnymi lub komisją kwalifikacyj-ną powoływaną przez bocird ofmanagement. Przez board of management. Odpowiedzialność przede wszyskim w kwestiach pedago-gicznych rozkłada się różnie, w zależności od szkoły. Kieruje szkołą według ramowych założeń bo-ard of management (gremium odpowiada-jące za organizację).

KRAJ Wymagane kwalifikacje i wykształcenie Wymagane doświadczenie zawodowe Procedury kwalifikacyjne Mianowanie Zakres obowiązków i działalności Zarządzanie szkolą

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>