Holandia

Holandia Status wykwalifiko-wanego nauczyciela. Doświadczenie w pracy pedagogicznej, odpowiednia wiedza z zakresu zarządzania szkolą. Przez bevoegd gezag (urząd odpowiadający za organizację szkoły). Przez bevoegd gezag. Odpowiada za co-dzienne prowadzenie szkoły. Odpowiada za ogólne prowadzenie szkoły, współpracę nad pla-nowaniem nauczania oraz polityką rozwoju personelu.

Austria Kwalifikacje peda-gogiczne wymagane na danym szczeblu szkolnym. Okres zatrudnienia jest jednym z kryte-riów podczas oceny kandydata. Bundeslehrer: po ogłoszeniu konkursu, sposród trzech uprzednio wybranych kandydatów, wyboru dokonuje minister w rządzie federalnym. Landeslehrer. wyboru dokonują władze oświatowe w rządzie kraju związkowego. Bundeslehrer. przez ministra w rządzie federalnym. Lande-slehrer. przez władze oświatowe w rządzie kraju związkowego. Mianowanie na czas nieokreślony. Bezpośredni prze-łożony wszystkich osób zatrudnionych w szkole kierowanie szkołą prawnie nie ma żadnego wpływu na zatrudnianie na-uczycieli. Realizuje ustawy, roz-porządzenia i polecenia władz szkolnych, realizuje decyzje przedstawicieli partne-rów społecznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>