Funkcjonujący w Polsce system oświaty

Funkcjonujący w Polsce system oświaty ma na celu realizację konstytucyjnego prawa do nauki. Ustawa o systemie oświaty w sposób bardziej szczegółowy precyzuje zadania systemu oświaty. Ma on przede wszystkim zapewnić prawo każdego obywatela RP do kształcenia się, a dzieciom i młodzieży prawo do wychowania i opieki. To system oświaty zapewnia:

– wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,

– możliwość zakładania i prowadzenia szkół przez różne podmioty,

– dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofi-zycznych uczniów,

– możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie czy z dysfunkcjami,

– drożność kształcenia poprzez upowszechnienie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższego szczebla.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>