Elementy stosunku prawnego

W�r�d tak pojmowanych stosunk�w spo�ecznych wyodr�bnia si� grupa stosunk�w, kt�re s� ze spo�ecznego punktu widzenia, a wi�c tak�e z punktu widzenia interes�w pa�stwa, wa�ne. Pa�stwu nie jest oboj�tne, jak w pewnych przypadkach ludzie b�d� wobec siebie post�powali. Chc�c ich sk�oni� do post�powania korzystnego dla siebie, pa�stwo reguluje te stosunki za pomoc� norm prawnych. Takie stosunki nazywamy stosunkami prawnymi.

Stosunkiem prawnym jest stosunek spo�eczny uregulowany przez prawo. Osoby lub grupy os�b uczestnicz�ce w stosunku prawnym nazywaj� si� podmiotami albo stronami stosunku prawnego. W ka�dym stosunku uczestnicz� przynajmniej dwa podmioty.

Istot� stosunku prawnego jest to, �e podmiot stosunku prawnego mo�e ��da� od drugiego podmiotu okre�lonego zachowania i sam mo�e wobec niego post�powa� w okre�lony spos�b .

– prawo podmiotowe,

– obowi�zek odpowiadaj�cy prawu podmiotowemu,

– podmiot prawa,

– podmiot obowi�zku,

– przedmiot stosunku prawnego.

Za elementy stosunku prawnego uwa�a si� wi�c strony tego stosunku oraz prawa i obowi�zki, kt�re im przys�uguj�, a nadtoprzedmiot stosunku czyli to, o co w danym stosunku chodzi (rzeczy, dobra niematerialne, dzia�ania).

Gdy Adam po�yczy Piotrowi 1000 z�, powstaje mi�dzy nimi stosunek prawny, kt�ry trwa tak d�ugo, p�ki Piotr nie zwr�ci pieni�dzy lub zobowi�zanie w inny spos�b nie wyga�nie. Piotr ma obowi�zek zwr�ci� po�yczk�, a Adam ma prawo domaga� si� zwrotu, d�u�nik jest podmiotem obowi�zku, a wierzyciel podmiotem prawa. Przedmiotem stosunku prawnego jest to wszystko, do czego odnosz� si� prawa i obowi�zki stron (w tym przyk�adzie zwrot 1000 z�).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>