Elementy prawa dla ekonomistów

dowodu osobistego. Przestępstwem jest również kradzież lub przywłaszczenie takiego dokumentu, a także posługiwanie się cudzym dowodem tożsamości, albo dokumentem stwierdzającym cudze prawa majątkowe. Wreszcie popełnia przestępstwo, kto wspomniane dokumenty przewozi lub przesyła za granicę. Za wymienione rodzaje przestępstw grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2 (art. 274-275 k.k.).

Zniszczenie dokumentu, jego uszkodzenie, ukrycie lub usunięcie jest przestępstwem wówczas, gdy sprawca nie ma prawa nim wyłącznie rozporządzać. Dotyczy to w szczególności dokumentów cudzych. Przestępstwem takim może być ukrycie lub zniszczenie dokumentów finansowo-księgowych w obawie przed kontrolą, która mogłaby doprowadzić do ujawnienia nadużyć.

Za zniszczenie dokumentu kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do 2 lat (art. 276 k.k.). Zniszczenie znaków granicznych – przestępstwo to dotyczy znaków rozgraniczających nieruchomości i podobnych. Dopuszcza się go, kto znaki takie niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi, albo fałszywie wystawia. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 2 (art. 277 k.k.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>