Elementy prawa dla ekonomistów

Sąd może wymierzyć grzywnę także obok kary pozbawienia wolności, jeżeli sprawca dopuścił się przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy taką korzyść osiągnął.

Sąd nie orzeka grzywny, jeżeli dochody sprawcy oraz jego stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe uzasadniają przekonanie, że sprawca nie uiści grzywny i nie będzie jej można ściągnąć w drodze egzekucji. Środkami karnymi są:

– pozbawienie praw publicznych,

– zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,

zakaz prowadzenia pojazdów,

– przepadek przedmiotów,

– obowiązek naprawienia szkody,

– nawiązka,

– świadczenie pieniężne,

– podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Pozbawienie praw publicznych obejmuje utratę czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach państwowych i samorządowych, utratę prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, utratę prawa pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych i samorządowych, utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego. Pozbawienie praw publicznych pociąga za sobą także utratę orderów, odznaczeń i tytułów honorowych oraz utratę zdolności do ich uzyskania w okresie trwania pozbawienia praw.

Sąd może orzec pozbawienie praw publicznych w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata za przestępstwo popełnione z pobudek zasługujących na szczególne potępienie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>