Edukacja w Europie

Nasza europejska przygoda, którą rozpoczęliśmy 1 maja 2004 r., wiązać się będzie z uznaniem za własne cele, jakie ministrowie krajów UE i Komisja Europejska przyjęli 14 lutego 2002 r. Ich przyjęcie poprzedzone zostało posiedzeniem Rady Europy skupiającej szefów państw i rządów UE w Lizbonie, w marcu 2000 r.

Uznano wówczas za cel strategiczny osiągnięcie do roku 2010 układu, w którym gospodarka europejska powinna stać się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie – gospodarką opartą na wiedzy, zdolną do trwałego wzrostu, tworzącą coraz większą liczbę lepszych miejsc pracy i zapewniającą większą spójność społeczną. Realizacja tego celu wymaga m.in. modernizacji systemów edukacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>