Dyrektorzy szkół w Unii Europejskiej

KRAJ Wymagane kwalifikacje i wykształcenie Wymagane doświadczenie zawodowe Procedury kwalifikacyjne Mianowanie Zakres obowiązków i działalności Zarządzanie szkołą

Belgia francuskoję zyczna Kwalifikacje pedago-giczne wymagane na danym szczeblu na-uczania, bez formal-nego przygotowania na urząd dyrektora. Dziesięcioletni staż pracy pedagogicznej. Brevet de promotion – dokument potwier-dzający awans po od-powiednich egzami-nach pedagogicznych i administracyjnych. Przez pouvoir orga-nisateur (osoba fi-zyczna lub instytucja odpowiedzialna za szkołę). Zadania koordyna-cyjne na wszystkich szczeblach różne za-kresy działalności w poszczególnych sieciach oświatowych. Odpowiada za zarzą-dzanie szkołą i zadania z tym związane reali-zuje ustawy i rozpo-rządzenia, a także po-lecenia kompetentnych władz szkolnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>