Do zadań własnych województwa należą:

Do obowiązkowych zadań powiatu należy zakładanie i prowadzenie szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek kształcenia ustawicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

Do zadań własnych województwa należą: zakładanie i prowadzenie publicznych zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym. Powiat i gmina mogą po uzgodnieniu z kuratorem oświaty i zawarciu porozumienia zakładać i prowadzić placówki oraz szkoły, które nie należą do ich zadań własnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>