Do uchwalania ustaw upoważniony jest sejm

Przez źródła prawa w znaczeniu materialnym należy rozumieć to wszystko, co pośrednio lub bezpośrednio wpływa na treść prawa, np. stosunki gospodarcze, poli-tyczne, obyczaje, ideologia. Na prawo polskie składają się: Konstytucja RP, ustawy i rozporządzenia. Ponadto źródłami prawa są umowy międzynarodowe. Źródła prawa tworzą hierarchicznie zbudowany system, prawa niższych szczebli nie mogą zawierać przepisów sprzecznych z przepisami zawartymi w aktach prawnych wyższego rzędu.

Do uchwalania ustaw upoważniony jest sejm z udziałem senatu, uprawnień tych nie może nikomu przekazać. Proces uchwalania ustawy uregulowany jest przepisami konstytucyjnymi i regulaminami pracy sejmu i senatu. Inicjatywę ustawodawczą mają posłowie (co najmniej 15 posłów), senat, Prezydent RP, Rada Ministrów. Do uchwalenia ustawy w tiybie normalnym prowadzi system tzw. trzech czytań. Odbywa się to w komisjach sejmowych i na posiedzeniu plenarnym. Najczęściej pierwsze czytanie odbywa się w komisji, chyba że sprawa dotyczy zagadnień konstytucyjnych, budżetu, podatków, praw i wolności obywateli, wówczas pierwsze czytanie odbywa się w czasie plenarnego posiedzenia sejmu, któiy odrzuca projekt lub kieruje go do odpowiedniej komisji sejmowej. Praca w komisji (komisjach) kończy się przedstawieniem sejmowi sprawozdania z wnioskiem o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek, z poprawkami lub jego odrzucenie. Komisja ustawodawcza nadaje projektowi ostateczny kształt. Głosowanie nad projektem ustawy i wniesionymi poprawkami odbywa się w czasie trzecie- go czytania. Do uchwalenia ustawy potrzebne są głosy połowy ogólnej liczby posłów (quorum), w komisjach sejmowych 1/3 liczby członków komisji. Ustawy są uchwalane zwykłą większością głosów. Rada Ministrów może projekt ustawy zgłosić jako pilny. Przyspiesza to prace nad projektem, rozpatrywanie ustawy odbywa się w dwóch czytaniach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>