Do powszechnie praktykowanych przez organ prowadzący zapisów należą:

Do tego dochodzą inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów (art. 42, ust. 2, pkt 2 Kn.) oraz zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zcm’odowym (art. 42, ust. 2, pkt 3 Kn.). Kilkuletnie doświadczenia wykazały, że stosowanie tzw. rozszerzonego pensum dydaktycznego (art. 42, ust. 2a i 4a), które pozwalało na rezygnację z godzin ponadwymiarowych, ze względów finansowych i oporu organów prowadzących, ma bardzo ograniczony wymiar. Szkoda, że ta ciekawa ustawowa inicjatywa nie jest powszechnie stosowana. Powszechnie natomiast stosuje się inne zapisy, np. dotyczące nauczyciela, który realizuje obowiązkowy wymiar zajęć w różnych okresach roku szkolnego, nie wyczerpując w niektórych obowiązującego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych. W związku z tym, zgodnie z praktykowaną zasadą, powinien nauczać w innym okresie większą liczbę godzin, a praca tak wykonana nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.

Do powszechnie praktykowanych przez organ prowadzący zapisów należą: – zasady udzielania i rozmiar zniżek w wyniku obniżenia tygodniowego obo-wiązkowego wymiaru zajęć dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowiska kierownicze,

– zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

– zasady określania wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w tabeli art. 42 ust. 3, tj. nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>