Do elementów normujących organizację kształcenia zaliczyć można

Do elementów normujących organizację kształcenia zaliczyć można zapis określający, że rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się – z dniem 31 sierpnia następnego roku (art. 63 USO) oraz zapis art. 67, ust. 1 mówiący, że do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z:

– 1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

– 2) biblioteki,

– 3) świetlicy,

– 4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

– 5) zespołu urządzeń sportowych i reh’eacyjnych,

– 6) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.

Minister właściwy

Osobną kwestią ale ważną z punktu widzenia powszechnego dostępu do oświaty, są zapisy dotyczące kształcenia ustawicznego, tj. kształcenia w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Kształcenie ustawiczne jest organizowane przez szkoły dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Może być prowadzone w formie stacjonarnej, zaocznej lub na odległość. Wyżej wymienione placówki i ośrodki, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych mogą uzyskać akredytację, która potwierdza spełnianie określonych wymogów i zapewnia właściwą jakość kształcenia. Akredytację przyznaje właściwy kurator oświaty na wniosek zainteresowanych. Uwzględnia przy tym ocenę działalności placówki wynikającą ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, warunki, w jakich odbywa się proces kształcenia, kto go prowadzi i jakie oprzyrządowanie metodyczno-dydaktyczne placówka czy ośrodek oferuje uczniom i słuchaczom. Kurator oświaty może również w drodze decyzji administracyjnej cofnąć akredytację, jeżeli placówka czy ośrodek nie spełnia warunków wymaganych do akredytacji.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia określa warunki i tryb uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, a także warunki i tryb przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskiwanie tytułów zawodowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>