Category Prawo

Czytania projektu ustawy

Pierwsze czytanie projektu odbywa się w zasadzie na posiedzeniu właściwej komisji. Tylko projekty ustaw dotyczące spraw fundamentalnych (zmiana konstytucji, prawa i wolności oraz obowiązki obywatelskie, budżet, podatki, wybory, projekty kodeksów i in.) przechodzą pierwsze czytanie na plenarnym posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie projektu ustawy obejmuje uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy oraz

dalej

Proces uchwalania ustaw

Nasze ustawodawstwo nie zna żadnej kategorii spraw wyłączonych spod kompetencji Sejmu i powierzonych np. rządowi lub innemu organowi wykonawczemu, jak to ma miejsce w niektórych państwach.

Proces uchwalania ustawy jest uregulowany przepisami konstytucyjnymi i regulaminów Sejmu i Senatu oraz praktyką konstytucyjną. Proces ten jest dość skomplikowany i składa się z szeregu etapów.

Proces uchwalania ustaw rozpoczyna się od skorzystania

dalej

Trybunał Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości składa się z 15 sędziów, powoływanych na 6 lat przez Radę Unii Europejskiej. Siedzibą Trybunału jest Luksemburg. Sędzią może być tylko obywatel państwa-członka Unii...

dalej

Komisja Europejska

System ważenia głosów polega na tym, że piętnastu obecnych członków Unii Europejskiej dysponuje łącznie 87 głosami, które jednak są nierówno rozdzielone, zależnie od wielkości i znaczenia państwa, zwłaszcza jego potencjału demograficz

nego (np. Francja 10, Hiszpania 8, Holandia 5, Dania 3, Luksemburg 2). Kwalifi-kowana większość głosów wynosi 62 głosy, co uniemożliwia dużym państwom przegłosowanie małych i również tym ostatnim zapewnia odpowiedni wpływ na podejmowanie decyzji.

Komisja Europejska jest obrazowo nazywana rządem Wspólnot

dalej

Zalecenia i opinie

Decyzja skierowana do państwa ma zazwyczaj również cechy dyrektywy, ponieważ dotyczy wprawdzie konkretnego przypadku, ale jej wykonanie wymaga najczęściej zmian w prawie wewnętrznym. Osoby fizyczne i prawne mogą zaskarżać decyzje do Trybunału Sprawiedliwości. Decyzje wydawane przez Radę lub Komisję Europejską mogą nakładać na adresata zobowiązania pieniężne, podlegające wykonaniu w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Nie dotyczy to decyzji

dalej

Czym jest dyrektywa?

Dyrektywa jest źródłem prawa nie mającym odpowiednika w polskim prawie wewnętrznym, podobnie zresztą jak w prawie wewnętrznym państw członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywy skierowane są wyłącznie do państw członkowskich, które zobowiązane są do wydania przepisów wewnętrznych, odpowiadających treści dyrektywy. Mamy tu więc do czynienia z dwustopniowym procesem stanowienia prawa. Dyrektywa wiąże państwo tylko co do celu, jaki należy

dalej

Charakterystyka postępowania administracyjnego

W celu ustalenia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, organ administracyjny przeprowadza stosowne dowody.

Podstawowe znaczenie w postępowaniu administracyjnym mają dowody z dokumentów. Stosowane są także dowody z zeznań świadków, dowody z opinii biegłych i inne. Wszystko to zmierza do ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego, zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów, która oznacza, że organ sam ocenia wiarygodność

dalej

Obowiązek uwzględniania interesów uczestników postępowania

Zasada kontroli społecznej znajduje zastosowanie w kilku rozwiązaniach proceduralnych. Jednakże – jak już wyżej wspomniano – żadna z licznych form społecznej kontroli nad działalnością administracji nie odznacza się rzeczywistą skutecznością.

Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego in-teresu stron zmierza do podkreślenia, iż organ administracyjny powinien mieć na uwadze z jednej strony interes społeczny, z drugiej zaś nie

dalej

Rola komisji

Komisje stałe mają szczególne znaczenie dla całokształtu pracy Sejmu. Wynika to stąd, że parlament jako całość nie jest w stanie, chociażby ze względów technicznych, dokładnie i wnikliwie rozważyć na posiedzeniach plenarnych spraw z reguły skomplikowanych, wymagających dla ich prawidłowego rozstrzygnięcia kameralnego trybu pracy oraz – jak wspomniano wyżej – specjalistycznych wiadomości i fachowego doświadczenia. Komisje mogą korzystać z usług

dalej

Konwent seniorów

Konwent seniorów składa się w zasadzie z marszałka i wicemarszałków oraz przewodniczących lub wiceprzewodniczących klubów poselskich. Ponadto mogą wchodzić w jego skład inne osoby, w tym przedstawiciele kół parlamentarnych reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobną listę wyborczą.

Konwent seniorów stanowi forum umożliwiające spotkania i organizowanie koniecznego współdziałania organizacji poselskich na terenie

dalej

Stosunki prawne w sferze majątkowej

Stosunki prawne wyst�puj�ce w sferze maj�tkowej maj� z regu�y charakter z�o�ony. Ka�da ze stron wyst�puje jednocze�nie jako podmiot prawa i podmiot obowi�zku. Sprzedawca samochodu ma obowi�zek przeniesienia na kupuj�cego prawa w�asno�ci i wydania wozu – a jednocze�nie prawo domagania si� zap�aty. Kupuj�cy za� na odwr�t: ma obowi�zek zap�acenia um�wionej kwoty, jednocze�nie za� prawo domagania si� wydania wozu i

dalej

Elementy stosunku prawnego

W�r�d tak pojmowanych stosunk�w spo�ecznych wyodr�bnia si� grupa stosunk�w, kt�re s� ze spo�ecznego punktu widzenia, a wi�c tak�e z punktu widzenia interes�w pa�stwa, wa�ne. Pa�stwu nie jest oboj�tne, jak w pewnych przypadkach ludzie b�d� wobec siebie post�powali. Chc�c ich sk�oni� do post�powania korzystnego dla siebie, pa�stwo reguluje te stosunki za pomoc� norm prawnych. Takie stosunki nazywamy stosunkami prawnymi.

dalej