Category Prawo

Akredytację może uzyskać placówka doskonalenia, która:

– 1) zapewnia wykwalifikowaną kadrę,

– 2) opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację,

– 3) prowadzi działalność informacyjną i upoM>szechniaproblematykę doskonalenia nauczycieli,

– 4) zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną (art. 77a, ust.7, pkt 1-4 USO). Nowy kształt art. 36a ust. 5 upoważnia organ prowadzący tylko do powołania komisji konkursowej. Dopiero minister w drodze rozporządzenia określił regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz tiyb pracy komisji konkursowej.

dalej

Organ administracyjny

Wszczęcie postępowania administracyjnego może nastąpić zarówno z urzędu (z inicjatywy samego organu), jak i na wniosek stron. Pierwszą decyzją organu administracyjnego jest stwierdzenie, czy jest organem właściwym do wydania decyzji. Są organy różnych szczebli: wojewódzkie, centralne i każdy z nich ma swój zakres spraw. W kraju działa kilkanaście równorzędnych organów wojewódzkich. Zależnie od tego mówimy o właściwości rzeczowej i właściwości

dalej

Minister właściwy do spraw oświaty

Minister właściwy do spraw oświaty określa, w drodze rozporządzenia, skład i zasady działania zespołów orzekających, warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, upośledzonych, wymagających specjalnych działań wychowawczych i edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych czy w zakładach opieki zdrowotnej.

dalej

Elementy prawa dla ekonomistów

Istnienie związku przyczynowego jest warunkiem odpowiedzialności karnej. Żeby uzyskać wyrok skazujący prokurator musi udowodnić, iż przestępny skutek jest konsekwencją działania sprawcy, że zachodzi tu związek przyczyny i skutku. Jeśli takiego związku nie można się dopatrzeć, sprawca nie ponosi za swój czyn odpowiedzialności.

Większość zjawisk w świecie jest w jakiś sposób powiązana i wzajemnie uwarunkowana, są to jednak zależności dalekie i luźne. W prawie karnym istnienie takiej luźnej zależności między działaniem sprawcy a skutkiem nie wystarcza do przyjęcia istnienia związku przyczynowego. Jeśli na przykład chuligan napadł i pobił podróżnego w drodze na dworzec, wskutek czego ten spóźnił się i skacząc do odjeżdżającego pociągu dostał się pod koła, to sprawcy pobicia nie można oskarżyć o zabójstwo, mimo że niewątpliwie istnieje związek pomiędzy jego działaniem (napaść) a skutkiem (śmierć podróżnego pod pociągiem). Podróżny nie spóźniłby się na dworzec, a więc i nie wskakiwałby do jadącego pociągu, gdyby nie napad, jednak związek między tymi zjawiskami nie jest konieczny, lecz przypadkowy. Konieczny związek przyczynowy zachodzi tylko wtedy, gdy określone działanie z reguły pociąga za sobą dany skutek przestępny.

dalej

Współcześnie w zakres prawa pracy

Uchwaloną konwencję przekazuje się wszystkim państwom członkowskim w celu przedłożenia jej w ciągu roku organowi właściwemu w danym państwie do jej ratyfikacji. W Polsce prawo to przysługuje Prezydentowi RP. O odmowie ratyfikacji rząd danego kraju informuje Dyrektora Generalnego oraz składa sprawozdanie co do sposobu uregulowania spraw będących tematem konwencji. Państwo, które ratyfikowało konwencję ma obowiązek jej stosowania. Zgodnie z Konstytucją RP (art. 91) ratyfikowana konwencja po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw stanowi część krajowego porządku prawnego. Przestrzeganie konwencji MOP podlega kontroli. Państwa ratyfikujące konwencję mają obowiązek składać coroczne sprawozdania o podejmowanych środkach w celu jej realizacji. Prócz konwencji, MOP uchwala także zalecenia. Dotyczy to spraw, które nie dojrzały jeszcze do uregulowania w formie konwencji. Wprawdzie zalecenia nie rodzą zobowiązań międzynarodowych, stanowią jednak dla państw wskazówkę legislacyjną, w jakim kierunku może kształtować się w przyszłości prawo pracy. Dorobek MOP to ponad 180 konwencji i 180 zaleceń. Polska ratyfikowała ponad 80 konwencji.

dalej

Wprowadzenie ustawą z 18 lutego 2000 r.

Wprowadzenie ustawą z 18 lutego 2000 r. zapisu o awansie zawodowym nauczycieli zawierało wymóg systematycznego podnoszenia kwalifikacji i rozszerzania kompetencji zawodowych. Jego istota sprowadza się do:

– uznania aktywności nauczyciela podnoszącego swoje kompetencje zawodowe za podstawę uzyskiwania kolejnych szczebli awansu, z czym związana ma być znacząca gratyfikacja finansowa,

dalej

Przekupstwo

Przekupstwo jest przestępstwem ściśle związanym z omówioną uprzednio sprzedajnością. Jest to niejako to samo przestępstwo oglądane od drugiej strony. Przekupstwa dopuszcza się mianowicie ten, kto urzędnikowi lub innej osobie pełniącej funkcję publiczną wręcza łapówkę (korzyść majątkową lub osobistą albo obietnicę takiej korzyści) w zamian za załatwienie jakiejś sprawy w związku z pełnioną funkcją, np. za udzielenie koncesji na handel alkoholem. Kwalifikowaną formą przekupstwa jest wręczenie łapówki w celu skłonienia osoby pełniącej funkcję publiczną do

dalej

Przemoc lub groźba

Przestępstwa tego dopuszcza się, kto przemocą lub bezprawną groźbą wpływa na urzędowe czynności organu państwowego lub samorządu terytorialnego, a także ten, kto stosuje przemoc lub bezprawną groźbę w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do podjęcia lub zaniechania czynności służbowej, np. zaniechania zatrzymania włamywacza. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Znieważenie funkcjonariusza polega

dalej

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO INSTYTUCJOM PAŃSTWOWYM I SAMORZĄDOWYM

Jeśli sprawca w okresie wymaganym do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo i został za nie skazany na karę pozbawienia wolności, okres ten rozpoczyna się od początku i biegnie wspólnie dla obu przestępstw.

W ten sposób zatarcie poprzednich skazań może nastąpić dopiero wówczas, gdy ulega zatarciu ostatnie skazanie. W przypadku osób powracających wielokrotnie do przestępstwa umożliwia to sądowi prawidłową ocenę sylwetki

dalej

Usiłowanie

Usiłowanie polega na tym, że sprawca w zamiarze popełnienia przestępstwa, swoim zachowwaniem (działaniem lub zaniechaniem) bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.

Brak rezultatu stanowi istotę usiłowania. Obojętna jest przyczyna, dla której przestępne działanie nie zostało uwieńczone powodzeniem. Usiłowania dopuszcza się sprawca, który strzela do człowieka, ale nie trafia, w trakcie włamywania się zostaje

dalej

Podżeganie

Podżeganie polega na nakłanianiu innej osoby do popełnienia określonego przestępstwa. Istotą podżegania jest budzenie i umacnianie woli popełnienia czynu zabronionego. Podżeganie występuje zazwyczaj w formie ustnej namowy, ale może też przybrać inną postać. W określonej sytuacji pewne gesty mogą być równie wymowne jak słowa. Za podżeganie sąd uzna więc każde zachowanie, mające skłonić drugą osobę do popełnienia przestępstwa.

Podżegacz ponosi odpowiedzialność w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. Oznacza to, że podżegacz odpowiada tak

dalej

Rozpatrywanie pilnych projektów ustaw

Głosowanie odbywa się w ustalonym przez regulamin sejmowy porządku: najpierw przeprowadza się głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu w całości – jeśli taki wniosek został zgłoszony, później nad poszczególnymi poprawkam...

dalej