Category Prawo

Adwokat w Trójmieście działa

Adwokat w Trójmieście działa i jest cennym specjalistą wysokiej klasy, ma znaczenie, ma poradę dla każdego, to bardzo ważna sprawa dla niejednej osoby, cenna i bardzo celowa, ona ma znaczenie i na pewno dba o to, co ważne...

dalej

Kancelaria radcy prawnego w Warszawie

Kancelaria radcy w Warszawie oferuje szerokie spektrum działania. Do jej zadań należą spotkania z klientami, przyjmowanie spraw, pomoc natury prawnej...

dalej

Adwokat w Łodzi – doradza dobrze i solidnie

Usługi adwokata z Łodzi są solidne, dobre, wysokiej klasy. Ich jakość jest najważniejsza oraz najcenniejsza. Mają sens, cel i na pewno przydadzą się niejednemu człowiekowi...

dalej

Adwokat w Olsztynie pomaga osobom wielu

Adwokat w Olsztynie pomaga niejednej osobie, prywatnej i firmie, bo to jest jego zawodowy obowiązek. Jego praca to świetna sprawa, a usługi są realizowane w najwyższej możliwej jakości...

dalej

Adwokat w Legnicy działa skutecznie

Adwokat w Legnicy działa skutecznie, dobrze i pomaga. Jego współpraca jest ważna, a działanie adwokata ma znaczenie dla każdego klienta. Warto o tym pamiętać, bo dobry adwokat w Legnicy jest cenionej klasy specjalistą...

dalej

Adwokat w Pruszkowie to klasyka

Adwokat w Pruszkowie to klasyka. Takich ekspertów jest wielu, ich praca jest bezcenna, a działanie takich adwokatów to konieczność. Zatem po pomoc prawną warto pójść do renomowanego oraz skutecznego adwokata w Pruszko...

dalej

Adwokaci w Katowicach

Adwokaci w Katowicach pracują na własny rachunek, czasami przyjmują zlecenia opłacane przez państwo, lecz jest to dla nich mały zysk...

dalej

Uprawnienia szkoły publicznej

Uprawnienia szkoły publicznej mogą być cofnięte przez organ, który je nadał, jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty stwierdzono niespełnienie warunków określonych w Ustawie. W przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum jest to równoznaczne z ich likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała się ostateczna.

dalej

Struktura administracji szkolnej

– W ośmiu państwach członkowskich UE dyrektorzy podlegają bezpośrednio ministerstwu edukacji: Niemcy – Ministerstwom Kultury w landach, Hiszpania – władzom oświatowym na szczeblu autonomicznych prowincji, Francja, Włochy, Luksemburg – Ministerstwu Edukacji.

W ramach „zdekoncentrowanej” administracji ministerstwo przekazało część uprawnień niższemu szczeblowi, i tak: Grecja – prefekturom, Portugalia – władzom regionalnym nadzorującym szkoły,

dalej

Ochrona pracy

Podstawowe zasady prawa pracy zawarte w rozdziale II kp. w sposób jednoznaczny określają te elementy prawa pracy, które służyć mają ochronie pracy rozumianej jako świadoma, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych, będąca podstawą i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa (Słownikjęzyka polskiego, tom drugi, PWN, 1992 r.).

dalej

Często w umowach przy określeniu warunków płacowych wspomina się o

Często w umowach przy określeniu warunków płacowych wspomina się o premiach i nagrodach. Jeżeli warunki wypłat dodatkowych określono w regulaminie płacowym, to mamy do czynienia z premią. Pracownik ją otrzymuje, jeżeli spełnił zawarte w regulaminie warunki. Jeżeli nie ustalono żadnych warunków, a decyzję pozostawiono pracodawcy, mamy do czynienia z nagrodą.

dalej

Wybór Prezesa Rady Ministrów

Etap drugi: inicjatywa w sprawie powo�ania rz�du przechodzi w r�ce Sejmu. W ci�gu 14 dni Sejm wybiera Prezesa Rady Ministr�w i proponowany przez niego sk�ad rz�du. Wymaga to uchwa�y podj�tej bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� g�os�w. Je�eli rz�d w tym trybie zostanie przez Sejm wybrany, Prezydent jest zobowi�zany go

dalej