Często w umowach przy określeniu warunków płacowych wspomina się o

Często w umowach przy określeniu warunków płacowych wspomina się o premiach i nagrodach. Jeżeli warunki wypłat dodatkowych określono w regulaminie płacowym, to mamy do czynienia z premią. Pracownik ją otrzymuje, jeżeli spełnił zawarte w regulaminie warunki. Jeżeli nie ustalono żadnych warunków, a decyzję pozostawiono pracodawcy, mamy do czynienia z nagrodą.

Stosunek pracy z kierownikiem zakładu pracy nawiązany jest na podstawie umowy o pracę lub na podstawie powołania przez właściwy do tego organ. Sam fakt powołania jest umową określającą warunki pracy i płacy. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy.

Zgodnie z kodeksem, kierownikami nie są osoby, które wprawdzie kierują zespołem pracowników, ale wykonują pracę na równi z resztą zespołu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>