Belgia flamadzkoję

Belgia flamadzkoję- zyczna Kwalifikacje pedago-giczne wymagane na danym szczeblu na-uczania. Dziesięcioletni staż pracy pedagogicznej. Egzamin i wgląd w akta personalne. Minister edukacji. Zadania koordynacyj-ne głównie w zakresie pedagogicznym, przy czym zakres działalności rozciąga się również na zarzą-dzanie szkołą. Odpowiada za zarzą-dzanie szkołą.

Dania Kwalifikacje pedago-giczne wymagane na danym szczeblu na-uczania. Doświadczenie w pracy pedagogicznej. Publiczne ogłoszenie konkursu na urząd dyrektora szkoły wy-bór na podstawie CV i rozmowy z radą gminną lub okręgową. Przez gminę lub okręg. Różne obowiązki w zależności od władz lokalnych, autonomia w zakresie organizacji i dydaktyki, mała swoboda działania w zarządzaniu szkolą. Przedkłada radzie szkoły (skolebesty- relse) program pracy do zatwierdzenia od-powiada za sprawne funkcjonowanie szko-ły opiniuje zatrudnia-nie personelu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>