Awans zawodowy nauczycieli

Dodatkowo wprowadzony rozdział 3a -Awans zawodowy nauczycieli zawiera zapisy określające: rodzaje stopni awansu zawodowego, warunki nadawania stopni, określenie sposobów ich uzyskiwania i organów, które biorą udział w procedurze nadawania stopni, staże zawodowe, ocenę dorobku zawodowego, komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne, ekspertów w komisjach. To pobieżne wyliczenie nie wyczerpuje szczegółowych zapisów ustawy dotyczących awansu zawdowe- go. Szersze ich omówienie zawarte jest w rozdziale piątym.

W tym rozdziale w sposób bardzo ogólny omówimy Kartę nauczyciela, a zwracając uwagę na ważne jej zapisy, odsyłamy Czytelnika do wyjaśnień znajdujących się w innych fragmentach niniejszego opracowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>