Analizując zapisy Karty nauczyciela

Analizując zapisy Karty nauczyciela, wyraźnie można wyodrębnić tylko cztery przypadki, w których od zatrudnionych nauczycieli wymagana jest praca na pełnym etacie. Dotyczy to:

– 1) zatrudnienia nauczyciela na podstawie mianowania,

– 2) udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia,

– 3) udzielenia urlopu płatnego na dalsze kształcenie się,

– 4) obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

Pozostałe zapisy dotyczą nauczycieli zatrudnionych w wymiarze połowy

Pozostałe zapisy dotyczą nauczycieli zatrudnionych w wymiarze połowy i powyżej połowy wymiaru tygodniowego czasu pracy. Karta określa, z jakich uprawnień nie może korzystać nauczyciel zatrudniony w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (art. 9lb, ust. 1).

Istotnym elementem występującym w Karcie nauczyciela jest podkreślenie rangi zatrudnienia na podstawie mianowania. Wskazują na to następujące zapisy Karty:

– tylko nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą (art. 18),

– tylko nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony bez swojej zgody (art. 19),

– rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 20 wiąże się z wypłatą nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania sześciomiesięcznej odprawy,

– istnieje możliwość utrzymania zatrudnienia na podstawie mianowania nauczy-cielowi pracującemu w wymiarze nie niższym niż ’/2 etatu (art. 22),

– rozwiązane stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mia-nowania jest ściśle określone w art. 23 i sprowadza się do 6 przypadków oraz na mocy porozumienia stron i niezgłoszenia się nauczyciela na badania okresowe czy kontrolne,

– nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania ma prawo w razie orzeczenia lekarza przeprowadzającego badania okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy, do odprawy w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za jeden rok pracy w szkole, nieprzekracza- jącej sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,

– nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania ma prawo do urlopu bezpłatnego w wymiarze do 2 lat w przypadku przeniesienia się do miejscowości zamieszkania współmałżonka oraz prawo do odprawy pieniężnej w wysokości:

– trzymiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli okres pracy nauczycielskiej nie przekroczył 10 lat,

– sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli okres pracy na-uczycielskiej przekroczył 10 lat,

– nie można w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania stosować wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy czy płacy, co przewiduje kodeks pracy,

– nauczyciel religii zatrudniony na podstawie mianowania w przypadku zwolnienia z pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 6 ma prawo do jednorazowej odprawy w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za każdy rok pracy na stanowisku nauczyciela religii, nie więcej jednak niż w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>