Akredytację może uzyskać placówka doskonalenia, która:

– 1) zapewnia wykwalifikowaną kadrę,

– 2) opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację,

– 3) prowadzi działalność informacyjną i upoM>szechniaproblematykę doskonalenia nauczycieli,

– 4) zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną (art. 77a, ust.7, pkt 1-4 USO). Nowy kształt art. 36a ust. 5 upoważnia organ prowadzący tylko do powołania komisji konkursowej. Dopiero minister w drodze rozporządzenia określił regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz tiyb pracy komisji konkursowej.

Znajomość treści zawartych w Ustawie jest ważna dla każdego pracownika systemu oświaty, a szczególnie dla kadiy kierowniczej szkół i placówek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>