Monthly Archives Wrzesień 2017

Uprawnienia szkoły publicznej

Uprawnienia szkoły publicznej mogą być cofnięte przez organ, który je nadał, jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty stwierdzono niespełnienie warunków określonych w Ustawie. W przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum jest to równoznaczne z ich likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała się ostateczna.

dalej

Struktura administracji szkolnej

– W ośmiu państwach członkowskich UE dyrektorzy podlegają bezpośrednio ministerstwu edukacji: Niemcy – Ministerstwom Kultury w landach, Hiszpania – władzom oświatowym na szczeblu autonomicznych prowincji, Francja, Włochy, Luksemburg – Ministerstwu Edukacji.

W ramach „zdekoncentrowanej” administracji ministerstwo przekazało część uprawnień niższemu szczeblowi, i tak: Grecja – prefekturom, Portugalia – władzom regionalnym nadzorującym szkoły,

dalej

Ochrona pracy

Podstawowe zasady prawa pracy zawarte w rozdziale II kp. w sposób jednoznaczny określają te elementy prawa pracy, które służyć mają ochronie pracy rozumianej jako świadoma, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych, będąca podstawą i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa (Słownikjęzyka polskiego, tom drugi, PWN, 1992 r.).

dalej

Często w umowach przy określeniu warunków płacowych wspomina się o

Często w umowach przy określeniu warunków płacowych wspomina się o premiach i nagrodach. Jeżeli warunki wypłat dodatkowych określono w regulaminie płacowym, to mamy do czynienia z premią. Pracownik ją otrzymuje, jeżeli spełnił zawarte w regulaminie warunki. Jeżeli nie ustalono żadnych warunków, a decyzję pozostawiono pracodawcy, mamy do czynienia z nagrodą.

dalej