Monthly Archives Lipiec 2017

Austria

Austria – szczebel krajów związkowych lub okręgów. – W Danii, Finlandii i Szwecji kompetencje w zakresie zarządzania szkołami przeniesiono na gminy. W Szkocji dyrektor szkoły podlega regionalnym władzom oświatowym.

– W Irlandii dyrektorzy szkół podlegają organowi odpowiedzialnemu za organizację szkoły (w składzie jest założyciel). – W Anglii i Walii dyrektorzy szkół finansowanych przez lokalne władze oświatowe podlegają szkolnym radom nadzorczym.

dalej

Akredytację może uzyskać placówka doskonalenia, która:

– 1) zapewnia wykwalifikowaną kadrę,

– 2) opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację,

– 3) prowadzi działalność informacyjną i upoM>szechniaproblematykę doskonalenia nauczycieli,

– 4) zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną (art. 77a, ust.7, pkt 1-4 USO). Nowy kształt art. 36a ust. 5 upoważnia organ prowadzący tylko do powołania komisji konkursowej. Dopiero minister w drodze rozporządzenia określił regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz tiyb pracy komisji konkursowej.

dalej