Monthly Archives Czerwiec 2017

Organ administracyjny

Wszczęcie postępowania administracyjnego może nastąpić zarówno z urzędu (z inicjatywy samego organu), jak i na wniosek stron. Pierwszą decyzją organu administracyjnego jest stwierdzenie, czy jest organem właściwym do wydania decyzji. Są organy różnych szczebli: wojewódzkie, centralne i każdy z nich ma swój zakres spraw. W kraju działa kilkanaście równorzędnych organów wojewódzkich. Zależnie od tego mówimy o właściwości rzeczowej i właściwości

dalej

Minister właściwy do spraw oświaty

Minister właściwy do spraw oświaty określa, w drodze rozporządzenia, skład i zasady działania zespołów orzekających, warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, upośledzonych, wymagających specjalnych działań wychowawczych i edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych czy w zakładach opieki zdrowotnej.

dalej

Elementy prawa dla ekonomistów

Istnienie związku przyczynowego jest warunkiem odpowiedzialności karnej. Żeby uzyskać wyrok skazujący prokurator musi udowodnić, iż przestępny skutek jest konsekwencją działania sprawcy, że zachodzi tu związek przyczyny i skutku. Jeśli takiego związku nie można się dopatrzeć, sprawca nie ponosi za swój czyn odpowiedzialności.

Większość zjawisk w świecie jest w jakiś sposób powiązana i wzajemnie uwarunkowana, są to jednak zależności dalekie i luźne. W prawie karnym istnienie takiej luźnej zależności między działaniem sprawcy a skutkiem nie wystarcza do przyjęcia istnienia związku przyczynowego. Jeśli na przykład chuligan napadł i pobił podróżnego w drodze na dworzec, wskutek czego ten spóźnił się i skacząc do odjeżdżającego pociągu dostał się pod koła, to sprawcy pobicia nie można oskarżyć o zabójstwo, mimo że niewątpliwie istnieje związek pomiędzy jego działaniem (napaść) a skutkiem (śmierć podróżnego pod pociągiem). Podróżny nie spóźniłby się na dworzec, a więc i nie wskakiwałby do jadącego pociągu, gdyby nie napad, jednak związek między tymi zjawiskami nie jest konieczny, lecz przypadkowy. Konieczny związek przyczynowy zachodzi tylko wtedy, gdy określone działanie z reguły pociąga za sobą dany skutek przestępny.

dalej

Współcześnie w zakres prawa pracy

Uchwaloną konwencję przekazuje się wszystkim państwom członkowskim w celu przedłożenia jej w ciągu roku organowi właściwemu w danym państwie do jej ratyfikacji. W Polsce prawo to przysługuje Prezydentowi RP. O odmowie ratyfikacji rząd danego kraju informuje Dyrektora Generalnego oraz składa sprawozdanie co do sposobu uregulowania spraw będących tematem konwencji. Państwo, które ratyfikowało konwencję ma obowiązek jej stosowania. Zgodnie z Konstytucją RP (art. 91) ratyfikowana konwencja po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw stanowi część krajowego porządku prawnego. Przestrzeganie konwencji MOP podlega kontroli. Państwa ratyfikujące konwencję mają obowiązek składać coroczne sprawozdania o podejmowanych środkach w celu jej realizacji. Prócz konwencji, MOP uchwala także zalecenia. Dotyczy to spraw, które nie dojrzały jeszcze do uregulowania w formie konwencji. Wprawdzie zalecenia nie rodzą zobowiązań międzynarodowych, stanowią jednak dla państw wskazówkę legislacyjną, w jakim kierunku może kształtować się w przyszłości prawo pracy. Dorobek MOP to ponad 180 konwencji i 180 zaleceń. Polska ratyfikowała ponad 80 konwencji.

dalej

Wprowadzenie ustawą z 18 lutego 2000 r.

Wprowadzenie ustawą z 18 lutego 2000 r. zapisu o awansie zawodowym nauczycieli zawierało wymóg systematycznego podnoszenia kwalifikacji i rozszerzania kompetencji zawodowych. Jego istota sprowadza się do:

– uznania aktywności nauczyciela podnoszącego swoje kompetencje zawodowe za podstawę uzyskiwania kolejnych szczebli awansu, z czym związana ma być znacząca gratyfikacja finansowa,

dalej