Monthly Archives Czerwiec 2014

Belgia flamadzkoję

Belgia flamadzkoję- zyczna Kwalifikacje pedago-giczne wymagane na danym szczeblu na-uczania. Dziesięcioletni staż pracy pedagogicznej. Egzamin i wgląd w akta personalne. Minister edukacji. Zadania koordynacyj-ne głównie w zakresie pedagogicznym, przy czym zakres działalności rozciąga się również na zarzą-dzanie szkołą. Odpowiada za zarzą-dzanie szkołą.

Dania Kwalifikacje pedago-giczne wymagane na danym szczeblu na-uczania. Doświadczenie w pracy pedagogicznej. Publiczne ogłoszenie konkursu na urząd dyrektora szkoły wy-bór na podstawie CV i rozmowy z radą gminną lub okręgową. Przez gminę lub okręg. Różne obowiązki w zależności od władz lokalnych, autonomia w zakresie organizacji i dydaktyki, mała swoboda działania w zarządzaniu szkolą. Przedkłada radzie szkoły (skolebesty- relse) program pracy do zatwierdzenia od-powiada za sprawne funkcjonowanie szko-ły opiniuje zatrudnia-nie personelu.

dalej

Do nagród i wyróżnień Karta nauczyciela zalicza:

Do nagród i wyróżnień Karta nauczyciela zalicza: nagrodę jubileuszową, dodatkowe roczne wynagrodzenie, nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nadawany nauczycielom „Medal Komisji Edukacji Narodowej”. Do uprawnień socjalnych Karta nauczyciela zalicza:

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego wypłacane jest nauczycielowi świadczenie urlopowe, – prawo nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców do lokalu mieszkalnego,

dalej