Monthly Archives Marzec 2014

Założenie szkoły lub placówki publicznej

Założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną wymaga zezwolenia właściwego organu JST, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu. Wymagana jest pozytywna opinia kuratora oświaty, a w przypadku szkół artystycznych

– zezwolenie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

dalej

Wprowadzono również zmiany dotyczące organizacji kształcenia

Widoczne są również zmiany wskazujące, że prawo, w tym oświatowe, jest traktowane instrumentalnie. Zmiany w prawie oświatowym wprowadzane od końca 2001 r. wyraźnie wynikają bądź z realizacji głoszonych haseł wyborczych partii dzierżącej władzę, bądź z innego spojrzenia na przebieg reformy nowego kierownictwa resortu. Można to prześledzić w zapisach aktów prawnych na stronach internetowych ministerstwa. Wymienianie kolejnych, czasami wielokrotnie zmienianych rozporządzeń nie buduje opinii o stabilności prawa. Tylko ci, którzy na co dzień muszą posługiwać się aktualnym prawem, wiedzą, jaką udręką dla dyrektora szkoły jest korzystanie z kolejno nowelizowanego rozporządzenia, które nie doczekało się tekstu ujednoliconego.

dalej

Nowelizacja ustawy z 23 sierpnia 2001 r.

Ustawa ta była już kilkukrotnie nowelizowana i uzupełniana. W ustawie z 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektóiych ustaw związanych z funkcjonowaniem ad-ministracji publicznej (DzU nr 12, poz. 136) dopisano, że niepubliczne przedszkola i szkoły otrzymują dotacje w wysokości i na zasadach określonych w art. 90, ust. 3 Ustawy o systemie oświaty. Zmieniono również w art. 12, ust. 3 zapis, ograniczając do 31 grudnia 2000 r. możliwość otrzymania dotacji przez niepubliczne szkoły artystyczne. I tak szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują, a niepubliczne szkoły artystyczne nieposiadąjące uprawnień szkół publicznych mogą otrzymać dotację od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dotacja ta przysługuje w wysokości nie niższej niż 50% wydatków bieżących ponoszonych w publicznych szkołach artystycznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia. W ustawie z 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (DzU nr 122, poz. 1312) wydłużono do 31 grudnia 2001 r. termin utrzymywania dotacji przez niepubliczne szkoły artystyczne od ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt 1 ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego Minister Edu-kacji Narodowej wydał 15 lutego 1999 r. rozporządzenie w sprawie sposobu i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów (DzU nr 14, poz. 124). Z dniem 1 września 2005 organy prowadzące dotychczasowe szkoły policealne i szkoły pomaturalne przekształcą je w szkoły policealne zgodnie z art. 9, ust. 1, pkt 3, lit. g Ustawy o systemie oświaty (DzU z 2001 r. nr 111, poz. 1194, nr 144, poz. 1615).

dalej

Na czym polega nadzór pedagogiczny i co podlega nadzorowi?

Zgodnie z art. 33, ust. 1 USO nadzór pedagogiczny polega na: – 1) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli,

– 2) analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i płacówek,

dalej

Funkcjonujący w Polsce system oświaty

Funkcjonujący w Polsce system oświaty ma na celu realizację konstytucyjnego prawa do nauki. Ustawa o systemie oświaty w sposób bardziej szczegółowy precyzuje zadania systemu oświaty. Ma on przede wszystkim zapewnić prawo każdego obywatela RP do kształcenia się, a dzieciom i młodzieży prawo do wychowania i opieki. To system oświaty zapewnia:

dalej