Monthly Archives Marzec 2014

W dyskusji nad Kartą nauczyciela

Jak wynika z powyższego, nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania ma bardziej stabilny stosunek pracy, jego zwolnienie jest trudniejsze i więcej kosztuje ze względu na konieczność wypłaty odpraw.

W dyskusji nad Kartą nauczyciela, prócz niewątpliwych emocji, przeważają dwa spojrzenia. Jedno jest bliskie nauczycielom, bardziej prozwiązkowe, oparte na tradycji uznającej pracę nauczyciela za szczególnie ważną społecznie. Wynika stąd potrzeba specyficznej regulacji stosunku pracy w formie pragmatyki służbowej, jakąjest Karta nauczyciela.

dalej

Ustawa o systemie oświaty

Ustawa o systemie oświaty (USO) bywa często nazwana Konstytucją systemu oświatowego. Jest to akt prawny, którego istnienie przewiduje art. 70 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. I tak jak Konstytucja określa ustrój państwa, jego organizację, wolności i prawa obywatelskie, tak Ustawa o systemie oświaty określa: co zapewnia i co obejmuje system oświaty, kto może zakładać i prowadzić szkoły lub placówki oświatowe, na kim spoczywa obowiązek realizacji zadań oświatowych, jakie są typy szkół publicznych i niepublicznych, jakie zadania realizuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, na czym polega obowiązek szkolny i przedszkolny, jakie zadania spoczywają na ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania, kuratorze oświaty, dyrektorze szkoły lub placówki, kto może być kuratorem oświaty czy dyrektorem szkoły, na czym polega organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach oraz placówkach publicznych, jak finansowana jest ta sfera życia publicznego.

dalej

Przepisy przejściowe i końcowe

Przepisy przejściowe i końcowe (art. 114 i 115 USO) określają, jakie przepisy tracą moc i kiedy wchodzi w życie cała Ustawa lub poszczególne jej artykuły.

Przeprowadzona analiza Ustawy ukazuje ją jako akt najwyższej rangi dla systemu oświaty. Wprawdzie Ustawa pozostawia do rozstrzygnięcia poszczególne kwestie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, który w trybie wydanych rozporządzeń normuje poszczególne elementy Ustawy, ale nie zmienia to faktu, że jest ona najważniejszym aktem prawnym dla systemu oświatowego i bez niej funkcjonowanie systemu byłoby bardzo utrudnione, jeśli nie niemożliwe. Jednocześnie zarzuca się Ustawie, że nadaje ona ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbyt duże uprawnienia, o czym świadczyć ma konieczność wydania przez niego 55 rozporządzeń wykonawczych. Jednak tylko wtedy minister może koordynować i realizować politykę oświatową państwa, jeżeli będzie miał w swoim ręku instrumenty pozwalające mu efektywnie działać. Ustawa daje mu takie możliwości. Jak już niejednokrotnie wspominaliśmy, Ustawa zmieniała się w ciągu ostatnich trzynastu lat. We wrześniu 1991 r. liczyła 115 artykułów. Obecnie, po skreśleniu 23 artykułów i dopisaniu nowych, liczy 119 artykułów, z tym, że szereg z nich oznaczonych zostało, zgodnie z regułą nowelizacji, literami (np. 2a, 5a, b, c, 9a, c, d, e).

dalej

Portugalia

Portugalia Kwalifikacje pedago-giczne wymagane na danym szczeblu na-uczania. Dodatkowe szkolenie z zakresu zarządzania szkolą i oświatą. Pięcioletni staż pracy pedagogicznej. Wyboru dokonuje conselho de escola (gremium odpowie-dzialne za prowa-dzenie szkoły) po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Przez conselho de escola na cztery lata, zatwierdzenie decyzji przez dyrektora regio-nalnego urzędu szkol-nego możliwe po-nowne mianowanie. Realizuje wspólnie podjęte decyzje. Zapewnia realizację uchwał conselho de escola.

dalej

Do zadań własnych województwa należą:

Do obowiązkowych zadań powiatu należy zakładanie i prowadzenie szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek kształcenia ustawicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

dalej

Ustawa – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego

Ustawa z 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (DzU nr 12, poz. 96) ma obecnie raczej wymiar historyczny. Ale warto mieć w pamięci ten akt prawny, bo wprowadził on w życie zapowiadaną w Ustawie

systemie oświaty reformę systemu edukacji. W art. 1 ustawa ta ustaliła terminy tworzenia i funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, sportowych i mistrzostwa sportowego na dzień 1 września 1999 r., a szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, sportowych i mistrzostwa sportowego, na dzień

dalej

W roku 2003 dokonano nowelizacji tekstu Ustawy

W roku 2003 dokonano nowelizacji tekstu Ustawy ustawą z dnia 27 czerwca o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektóiych innych ustaw (DzU nr 137, poz. 1304).

Zmiany obejmujące prawie 60 artykułów wprowadzają, poza zapisami uści-ślającymi aktualne treści poszczególnych artykułów, także rzeczy nowe wchodzące np. w zakres konstytucyjnych praw i obowiązków obywateli. Należy do nich zapis art. 14 ust. 3 mówiący, że dziecko w wieku 6 łat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu ałbo w oddziałe przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Zgodnie z zapisem ust. 4 zapewnie- nie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 jest zadaniem własnym gminy. Taki zapis zmienia dotychczasowe prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego na obowiązek. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przygotowania przedszkolnego są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału zerowego w szkole podstawowej i zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. Kontrola spełniania tego obowiązku należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Gmina ma stworzyć taką sieć przedszkoli, aby wszystkie dzieci 6-letnie zamieszkałe na terenie gminy miały możliwość spełniania tego obowiązku, a droga do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego nie przekraczała 3 km. Jeżeli przekracza 3 km, gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka.

dalej

Tryb likwidacji szkoły niepublicznej

Tryb likwidacji szkoły niepublicznej jest analogiczny jak omówiony tryb likwidacji szkoły publicznej. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Kurator oświaty w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez szkołę podstawową, gimnazjum czy szkołę ponadgimnazjalną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, ma obowiązek sprawdzić, czy szkoła spełnia warunki określone w Ustawie. Organ JST na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty. W przypadku szkoły artystycznej uprawnienia takie nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze decyzji, nadać uprawnienia szkoły publicznej, szkole niespełniającej warunków określonych w Ustawie, w szczególności jeżeli uzna ją za eksperymentalną.

dalej

Karta nauczyciela wprowadza 14 października Dzień Edukacji Narodowej

Karta nauczyciela zobowiązuje organy prowadzące do wyodrębnienia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizację doradztwa zawodowego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Określa również środki, którymi dysponować będzie kurator oświaty i minister właściwy do spraw oświaty i wychowania (w łącznej wysokości 5 000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty).

dalej

Art. 53, ust. 3 Konstytucji

Art. 53, ust. 3 Konstytucji daje rodzicom prawo do zapewnienia dzieciom wy-chowania i nauczania moralnego oraz religijnego zgodnie z ich przekonaniami. Rodzice, posiadając to prawo, część swoich uprawnień mogą przekazać i przekazują szkole w formie akceptacji programu wychowawczego. Art. 53, ust. 4 określa możliwość prowadzenia przez szkoły lekcji religii.

dalej

Wielomiesięczna praca komisji sejmowych

Wielomiesięczna praca komisji sejmowych, poprzedzona kilkuletnią pracą rządowej Komisji do Spraw Reformy Prawa Pracy zakończyła się uchwaleniem 2 lutego 1996 r. gruntownie znowelizowanego kodeksu pracy. Demokracja to również prawo dane obywatelom, aby sami stanowili normy regulujące ich działalność. Państwo, ustanawiając minimum porządku prawnego, pozostawia obywatelom prawo tworzenia i uzupełniania go przez nich samych. Konsekwencją tego jest zapis art. 9 kp. uznający, że źródłem prawa jest nie tylko ustawa, ale także układy zbiorowe, regulaminy, statuty i inne dokumenty określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Dostosowanie kodeksu pracy do nowego ładu ekonomicznego wyraziło się zniesieniem rozróżnienia między uspołecznionym a nieuspołecznionym sektorem zatrudnienia oraz ustaleniem jednolitych przepisów prawa dla wszystkich stosunków pracy. Zniknęło pojęcie „zakładu pracy” w sensie podmiotowym, tzn. jako podmiotu zatrudniającego pracownika, organizującego mu pracę i płacącego wynagrodzenie. Pozostał sens przedmiotowy, tj. zakład pracy stanowi zespół środków techniczno-organizacyjnych i majątkowych umożliwiający wyko-nywanie pracy. W sensie podmiotowym pojawił się pracodawca, czyli jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. I dalej Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tąjednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Pracownik zdefiniowany jest w kodeksie jako osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania łub spółdzielczej umowy o pracę.

dalej

Holandia

Holandia Status wykwalifiko-wanego nauczyciela. Doświadczenie w pracy pedagogicznej, odpowiednia wiedza z zakresu zarządzania szkolą. Przez bevoegd gezag (urząd odpowiadający za organizację szkoły). Przez bevoegd gezag. Odpowiada za co-dzienne prowadzenie szkoły. Odpowiada za ogólne prowadzenie szkoły, współpracę nad pla-nowaniem nauczania oraz polityką rozwoju personelu.

dalej