Monthly Archives Luty 2014

Karta nauczyciela jako prawo pracy

Te wysokie wymagania kwalifikacyjne zostały doprecyzowane w wydanym na podstawie tego artykułu rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU nr 155, poz. 1288). Jest to jeden z wielu przykładów niekonsekwencji zapisów prawa. Z jednej strony żąda się od nauczyciela wyższego wykształcenia i przygotowania pedagogicznego, z drugiej umożliwia zatrudnienie w zawodzie osób niemających wyższego wykształcenia czy nie- posiadających przygotowania pedagogicznego (art. 10, ust. 3 Kn.).

dalej

Praworządność stwarza atmosferę zaufania

Praworządność stwarza atmosferę zaufania, daje pewność, że prawa obywatela będą respektowane, a obowiązki egzekwowane.

Sądy. Zadaniem sądów jest wymierzanie sprawiedliwości. Sądy sąniezawisłe, obejmuje je zasada instancyjności. Przy rozpatrywaniu sprawy i wydawaniu wyroku sędzia jest niezawisły, ma tylko obowiązek przestrzegania prawa. Zasada instancyjności polega na możliwości odwołania się od wydanego orzeczenia do sądu wyższej instancji. W Polsce przyjął się system dwuinstancyjny. Od orzeczenia przysługuje odwołanie tylko do sądu szczebla bezpośrednio wyższego. Sądy dzielą się na sądy powszechne i wojskowe. Najwyższym organem w odniesieniu do wszystkich sądów jest Sąd Najwyższy.

dalej

Ustawa określa strukturę organizacyjną

Ustawa określa strukturę organizacyjną poszczególnych typów szkół, możliwość łączenia szkół w zespół, skład zespołów i uprawnienia kuratora oświaty w zakresie łączenia określonych typów szkół i placówek. Połączenie w zespół przedszkola ze szkołą podstawową albo z gimnazjum, szkoły podstawowej z gimnazjum albo przedszkola ze szkołą podstawową i gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty.

dalej