Monthly Archives Luty 2014

Do elementów normujących organizację kształcenia zaliczyć można

Do elementów normujących organizację kształcenia zaliczyć można zapis określający, że rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się – z dniem 31 sierpnia następnego roku (art. 63 USO) oraz zapis art. 67, ust. 1 mówiący, że do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z:

dalej

Ustawą z 23 sierpnia 2001 r.

Niejednokrotnie jednak zmiany Ustawy uściślają zbyt ogólne zapisy czy też dają podstawy prawne dla funkcjonowania pewnych typów szkół czy placówek. Dowodem tego jest zmiana Ustawy z 23 sierpnia 2001 r. (DzU nr 111, poz. 1194) wprowadzająca definicje pojęć, które nie znalazły się w poprzedniej nowelizacji. Wprowadzono wyjaśnienia, co należy rozumieć pod pojęciem szkoła specjal- na lub oddział specjalny, co to jest szkoła integracyjna i oddział integracyjny. Wprowadzono ważny zapis dotyczący zadań i kompetencji organu prowadzącego, będącego jednostką samorządu terytorialnego. Znikają w ten sposób niejasności, spoiy kompetencyjne, wykładnie TK czy SN. Powyższe zmiany wprowadziły również zapis w Ustawie pozwalający dyrektorowi, za zgodą kuratora oświaty, zatrudnić w szkole osobę niebędącą nauczycielem, gdy uzna jej kwalifikacje za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Osoba ta ma być zatrudniona na podstawie kodeksu pracy, ale jej tygodniowe pensum i wynagrodzenie będą takie jak nauczyciela kontraktowego.

dalej

W ramach sprawowanego nadzoru

W ramach sprawowanego nadzoru ocenie podlega: zgodność zatrudniania na-uczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, realizacja podstaw programowych i ra-mowych planów nauczania, przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania, pro-mowania, przeprowadzania egzaminów, przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego, przestrzeganie statutu szkoły lub placówki, praw dziecka i praw ucznia, zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Jeżeli kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami, również placówkami doskonalenia nauczycieli działającymi na terenie województwa, to na terenie szkoły lub placówki nadzór sprawuje dyrektor szkoły oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze. Sprawują oni nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli oraz u pracodawców, u których jest organizowana praktyczna nauka zawodu, w stosunku do instruktorów praktycznej nauki zawodu.

dalej

W przypadku szkoły podstawowej

W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły medycznej wymagana jest także pozytywna opinia ministra właściwego do spraw zdrowia.

JST lub właściwy minister dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu. JST lub właściwy minister w drodze decyzji administracyjnej może odmówić wpisu do ewidencji, jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych powyżej lub statut szkoły jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

dalej

Instrukcja

Instrukcja (obwieszczenie, okólnik, pismo okólne itp.) jest aktem, którego charakter prawny nie został jednoznacznie określony. Jest to najczęściej akt normatywny wydany przez dany organ, zawierający przepisy, za pomocą których reguluje on postępowanie podległych sobie organów i instytucji.

Przepisy prawne są wydawane także przez wojewodów i organy samorządów terytorialnych. Są to tzw. przepisy prawa miejscowego, ogłaszane w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Wojewodowie w formie przepisów prawnych wydają zarządzenia, zarządzenia porządkowe i obwieszczenia.

dalej

Prawo do urlopu uzupełniającego

– prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze do 8 tygodni w razie niewyko-rzystania urlopu z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego czy ćwiczeń woj-skowych,

– prawo do wynagrodzenia za czas urlopu w wysokości określonej w art. 67 Kn., – prawo do urlopu płatnego dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z kształceniem,

dalej

Zapisy artykułów 92-93 USO

Zapisy artykułów 92-93 USO uznają prawo uczniów do opieki zdrowotnej i zorganizowanego wypoczynku, a także uznają świadectwa szkolne i maturalne zdobyte za granicą za równorzędne świadectwom szkół publicznych w Polsce na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych. Kształcenie uczniów oraz doskonalenie nauczycieli może odbywać się za granicą na podstawie umów międzynarodowych, a osoby niebędące obywatelami polskimi, ale wymienione w Ustawie (art. 94a ust. 1-2) mogą korzystać z nauki i opieki w publicznych szkołach na warunkach dotyczących obywateli polskich. Cudzoziemcy wymienieni w art. 94a, ust. 3 Ustawy mogą korzystać z nauki w publicznych szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach jako stypendyści i na warunkach odpłatności określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie warunków i trybu przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli i szkół.

dalej

Wybór nieodnoszący się do konkretnego urzędu dyrektora szkoły

– otwarta procedura kwalifikacyjne (konkurs) przeprowadzana we Francji (szkoły średnie) i we Włoszech przez ministerstwa,

– wybór na podstawie listy kwalifikacyjnej we Francji (szkoły podstawowe),

– wybór na podstawie przedstawionych umiejętności, kwalifikacji i dokumentów służbowych, a także raportu regionalnej rady oświatowej (Grecja),

dalej

Irlandia

Irlandia Status wykwalifiko-wanego nauczyciela (po ukończeniu stu-dium nauczycielskiego z dobrymi wynikami) na dany szczebel nauczania. Doświadczenie w pracy pedagogicznej (w szkole podstawo-wej przynajmniej pię-cioletni staż). Podstawą wyboru są kwalifikacje, dotych-czasowe osiągnięcia, ocena wiedzy zawodo-wej i rozmowa z wła-dzami kościelnymi lub komisją kwalifikacyj-ną powoływaną przez bocird ofmanagement. Przez board of management. Odpowiedzialność przede wszyskim w kwestiach pedago-gicznych rozkłada się różnie, w zależności od szkoły. Kieruje szkołą według ramowych założeń bo-ard of management (gremium odpowiada-jące za organizację).

dalej

Zacytujmy ważny zapis z art. 72 Konstytucji.

Zacytujmy ważny zapis z art. 72 Konstytucji. W ust. 1 czytamy: Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. To właśnie placówka oświatowa powinna zapewnić dziecku najlepszą opiekę, zagwarantować mu należne prawa, stworzyć warunki właściwego rozwoju psychicznego i fizycznego, służyć pomocą. To właśnie tam dziecko uczy się podstaw demokracji, partnerstwa i współdziałania.

dalej

Placówki niepubliczne

Dotacje do innych niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie danej gminy czy powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

Placówki niepubliczne takie jak młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze, jak również placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równiej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki publicznej.

dalej

Mianowanie dyrektora szkoły

Procedura mianowania odpowiada procedurze kwalifikacyjnej stosowanej w danym państwie – gremium kwalifikujące mianuje również dyrektora szkoły (Belgia, Holandia, Portugalia, Anglia, Walia i Irlandia). Dyrektor szkoły jest więc mianowany decyzją ministra lub przez miejscowe władze szkolne.

Jednak w niektórych państwach kompetencje w zakresie mianowania dyrektorów szkół mają inne gremia niż te dokonujące wyboru. W Grecji Rada Regionalna przedkłada wniosek prefektowi, któiy decyduje o mianowaniu dyrektora szkoły. W Hiszpanii wyboru dokonuje consejo escolar del centro, a następnie dyrektor jest oficjalnie mianowany przez administrację.

dalej