Monthly Archives Lipiec 2012

ISTOTA I PRZEDMIOT PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

Pojęcie prawa administracyjnego zostało przedstawione już poprzednio, w ramach systematyki prawa. Przypomnijmy sobie, że prawem administracyjnym nazywamy zespól norm regulujących: a) strukturę i kompetencje organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej), b) stosunki prawne powstające w toku wykonawczo-zarządzającej działalności tych organów.

dalej

Źródła prawa europejskiego

Wyżej wspomniano już, że prawo europejskie (wspólnotowe) dzieli się na pierwotne i pochodne. Prawo pierwotne, zarówno pisane, jak i niepisane, znajduje się na czele systemu prawa europejskiego. Prawem pierwotnym są przede wszystkim traktaty ustanawiające Wspólnoty wraz z różnymi aktami uzupełniającymi, a ponadto niepisane ogólne zasady prawne i prawo zwyczajowe. Dalej mowa jest o źródłach prawa (aktach prawnych) tworzących prawo pochodne.

dalej

Zgoda pokrzywdzonego

Zgoda pokrzywdzonego jest okolicznością wyłączającą bezprawność czynu jedynie w odniesieniu do tych przestępstw, które są skierowane wyłącznie przeciwko interesom jednostki, nie zaś przeciwko interesom społecznym. Jeśli czyn zagraża jednocześnie interesom jednostkowym i społecznym – zgoda zainteresowanej osoby nie może wyłączyć karalności.

W niektórych przypadkach przepis wyraźnie stanowi, że zgoda osoby zaintere-sowanej wyłącza karalność (np. art. 211 k.k.: „Kto wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).

dalej

STOSUNEK PRAWNY – OPIS

Mi�dzy �yj�cymi gromadnie lud�mi dochodzi nieustannie do kontakt�w. Ludzie nawi�zuj� znajomo�ci i przyja�nie, �wiadcz� sobie us�ugi , ��czy ich cz�onkostwo jednego klubu sportowego, jazda w jednym wagonie, nawet czekanie w jednej kolejce. Cz�owiek w swoim powszednim dniu wiele razy styka si� z lud�mi, a tak�e instytucjami, przedsi�biorstwami itd. Dochodzi do powstawania wi�zi zwanych stosunkami spo�ecznymi.

dalej

Prawo karne

Prawo karne to zespół norm mówiących jakie czyny są przestępstwami, ustalających kary za te przestępstwa oraz określających ogólne zasady odpowiedzialności karnej.

Prawo karne zajmuje szczególne miejsce w ramach systemu prawa i odgrywa inną rolę niż pozostałe gałęzie. Prawo karne jest jednym z najmocniejszych środków, za pomocą których państwo ochrania istniejący porządek.

dalej

Obrona konieczna

Obroną konieczną nazywamy takie działanie człowieka, które zmierza do odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro społeczne lub jakiekolwiek dobro jednostki.

Człowiek działający w obronie koniecznej używa takich środków, jakie w innych warunkach byłyby przestępstwem i pociągnęłyby za sobą ukaranie sprawcy (bije, powoduje uszkodzenie ciała, nawet – w skrajnym przypadku

dalej

Elementy prawa dla ekonomistów

dowodu osobistego. Przestępstwem jest również kradzież lub przywłaszczenie takiego dokumentu, a także posługiwanie się cudzym dowodem tożsamości, albo dokumentem stwierdzającym cudze prawa majątkowe. Wreszcie popełnia przestępstwo, kto wspomniane dokumenty przewozi lub przesyła za granicę. Za wymienione rodzaje przestępstw grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2 (art. 274-275 k.k.).

dalej