Monthly Archives Czerwiec 2012

NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE KARY

Nadzwyczajne złagodzenie kary polega na tym, że sąd może albo wymierzyć karę niższą od najniższej przewidzianej za dane przestępstwo, albo też zastosować łagodniejszy rodzaj kary. Następuje tu przekroczenie dolnej granicy kary przewidzianej za przestępstwo.

Nadzwyczajne złagodzenie kary sąd może stosować w przypadkach szczegóło-wych przewidzianych przepisami. Są one stosunkowo liczne. Na przykład można zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary: a) wobec sprawcy eutanazji, czyli zabicia człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego – art. 150 § 2 k.k., b) w przypadku uprowadzenia statku wodnego lub samolotu, jeżeli sprawca następnie przekazał statek lub kontrolę nad nim osobie uprawnionej

dalej

PRZEDAWNIENIE

Przedawnienie jest instytucją prawną związaną z upływem czasu. Znane jest nie tylko w prawie karnym, lecz także w innych gałęziach prawa (w prawie cywilnym i in.).

Przedawnienie w prawie karnym polega na tym, że po upływie pewnego okresu, stosunkowo długiego, nie można już sprawcy pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Jeśli kara była wymierzona – nie można jej wykonać. Zależnie od tego, na jakim etapie jest postępowanie karne w momencie, gdy zaczyna biec przedawnienie, rozróżniamy:

dalej

Różnice między prawem i moralnością

– Na straży norm prawnych stoi aparat państwowy ze swoimi środkami przymusu. Natomiast do przestrzegania norm moralnych skłania ludzi przede wszystkim presja wywierana przez opinię publiczną, a także wpojone w trakcie wychowania nawyki, sumienie i inne bodźce.

– Normy prawne mają charakter dwustronny, moralne jednostronny. Z normy prawnej wynika więc dla jednej osoby obowiązek, dla drugiej zaś prawo, będące korelatem tego obowiązku. Natomiast normy moralne nakładają tylko obowiązki, nie dając innym osobom prawa żądania wypełnienia tych obowiązków.

dalej

POJĘCIE KONSTYTUCJI

Nazwa „konstytucja” pochodzi od łacińskiego słowa constitutio – ustrój. Współcześnie nazwę konstytucji nosi ustawa zasadnicza państwa. Jest to ustawa wyposażona w najwyższą moc prawną.

Konstytucja określa podstawowe zasady ustroju politycznego państwa. W szczególności w konstytucji unormowana jest w głównych zarysach struktura organów państwowych i sposób ich powoływania, kompetencje tych organów oraz ich wzajemne związki, wreszcie podstawowe prawa i obowiązki obywateli.

dalej

Rodzaje kar

– pozbawienie wolności,

– ograniczenie wolności,

– grzywna.

Kara pozbawienia wolności trwa co najmniej miesiąc, najwyżej 15 lat. Wymierza się ją w pełnych miesiącach i pełnych latach. Odmianami tej kary

– traktowanymi przez kodeks karny jako odrębne kary zasadnicze – są:

– kara 25 lat pozbawienia wolności, b) kara dożywotniego pozbawienia wolności. Te szczególne rodzaje kary pozbawienia wolności mogą być przez sąd stosowane tylko wtedy, gdy przepis dotyczący popełnionego przestępstwa wyraźnie je przewiduje.

dalej

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Jak już wspomniano, podstawowym celem kary jest resocjalizacja przestępcy, oddziaływanie w zamiarze powstrzymania go od popełnienia nowych przestępstw i wychowania w poszanowaniu obowiązujących przepisów. Nierzadko zdarzają się w praktyce sądów takie sytuacje, w których cel ten może być osiągnięty przez samo tylko wymierzenie kary, bez jej wykonania. Samo postępowanie karne, konieczność publicznego zasiadania na ławie oskarżonych, wysłuchanie wyroku skazującego w obecności innych ludzi i wstyd z tym związany – stanowi czasem tak silny wstrząs psychiczny, że sąd nabiera przekonania, że sprawca pomimo niewykonania kary będzie w przyszłości przestrzegał porządku prawnego, a przede wszystkim nie popełni ponownie przestępstwa.

dalej

Wewnętrzne organy Sejmu

Sejm tworzy organy wykonujące określone zadania, przygotowujące materiały na plenarne posiedzenia, zajmujące się poszczególnymi dziedzinami działalności Sejmu. Sejm jest więc ciałem wewnętrznie zorganizowanym, a nie prostym zgromadzeniem posłów. Organizację wewnętrzną Sejmu ustalają przepisy konstytucyjne oraz regulamin sejmowy. Organami Sejmu są:

– marszałek Sejmu,

dalej

Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne

Prawem międzynarodowym (dawniej: prawem narodów) nazywamy zespół norm regulujących stosunki wzajemne między państwami, a ponadto organizacjami międzynarodowymi i niektórymi innymi podmiotami. Prawo międzynarodowe publiczne, wbrew swojej nazwie, nie reguluje więc stosunków między narodami, lecz państwami (i innymi podmiotami międzynarodowymi). Jest, jak piszą niektórzy, prawem zewnętrznym państw.

dalej