Zjednoczone Królestwo

Szwecja Ukończenie krajowe-go programu szkole-niowego dla dyrekto-rów szkól (30 dni). Wymagane są odpo-wiednie kwalifikacje pedagogiczne gminy i prowincje ustalają dodatkowe kryteria. Zadanie rad gmin-nych i rad prowincji. Przez radę gminną lub prowincji. Dyrektor ds. pedago-gicznych i przełożony personelu, ustala pro-gram pracy szkoły, śledzi i ocenia wyniki działalności szkolnej. Organizuje pracę szkoły, koordynuje pracę personelu i za-pewnia środki do re-alizacji zadań.

Zjednoczone Królestwo (Anglia, Walia, Irlandia Płn.) Status nauczyciela wykwalifikowanego. Doświadczenie w pracy pedagogicznej, odpowiednia wiedza z zakresu zarządzania szkołą. Po publicznym ogło-szeniu konkursu wy-boru dokonuje się na podstawie CV i roz-mów kwalifikacyj-nych. Przez gremia odpo-wiadające za organi-zację szkoły. Odpowiedzialny za organizację, zarzą-dzanie i kontrolowanie pracy szkoły. Wspólnie ze school go-verning body lub board of governors (gremia odpowiadające za orga-nizację szkoły) ustala ogólną politykę szkoły.

Szkocja Bachelor 's degree szkoły wyższej lub równorzędne. Ukończenie dwulet-niego okresu próbne-go i przyjęcie w re-jestr członkowski General Teaching Council for Scotland oraz co najmniej dziesięcioletni staż pracy (w administra-cji bądź nauczaniu). Po publicznym ogło-szeniu konkursu prze-prowadza się rozmowę kwalifikacyjną, w któ-rej uczestniczą przed-stawiciele lokalnych władz oświatowych, miejscowej społecz-ności i School Board (gremium doradcze). Przez regionalny urząd do spraw edu-kacji. Wspólnie ze School Board (gremium do-radcze) odpowiada za kierowanie i zarzą-dzanie szkołą reali-zuje uchwały. Odpowiada za zarzą-dzanie szkołą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>