Zasady postępowania administracyjnego

– zasada prawdy obiektywnej,

– zasada udziału stron w postępowaniu,

– zasada kontroli społecznej nad postępowaniem administracyjnym,

– zasada uwzględnienia z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu stron.

Zasada prawdy obiektywnej oznacza ciążący na organie administracyj-nym prowadzącym postępowanie obowiązek dążenia do możliwie najwierniejszego odtworzenia rzeczywistego stanu faktycznego, na podstawie którego ma nastąpić wydanie decyzji. Rozstrzygnięcie sprawy może nastąpić wówczas, gdy okoliczności sprawy są w pełni wyjaśnione, a więc gdy znana jest cała prawda. Realizacja zasady prawdy obiektywnej wymaga od organu administracyjnego zachowania całkowitego obiektywizmu w ocenie okoliczności sprawy i istniejących dowodów.

Zasada udziału stron w postępowaniu oznacza, że postępowanie administ-racyjne toczy się przy aktywnym udziale zainteresowanych treścią przyszłej decyzji stron. Jest to niezbędne przede wszystkim z uwagi na konieczność wiernego ustalenia stanu faktycznego, co bez wyjaśnień stron, a więc osób najlepiej zorientowanych, nie byłoby z reguły w pełni możliwe. Ponadto rozstrzygnięcie sprawy bez wysłuchania zainteresowanych czy zainteresowanego, bez zaznajomienia się z jego życzeniami i propozycjami, mogłoby prowadzić do wyników niepożądanych – zarówno społecznie, jak i z punktu widzenia interesów jednostki.

Zasada kontroli społecznej nad postępowaniem administracyjnym wyni-ka z tego, że społeczeństwo jest żywotnie zainteresowane w ścisłym przestrzeganiu prawa przy wydawaniu decyzji administracyjnych. Społeczeństwu zależy na wyeliminowaniu wszelkich przejawów naruszania praworządności – korupcji i podobnych zjawisk o wielkiej szkodliwości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>