Założenie szkoły lub placówki publicznej

Założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną wymaga zezwolenia właściwego organu JST, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu. Wymagana jest pozytywna opinia kuratora oświaty, a w przypadku szkół artystycznych

– zezwolenie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>