Wskaźniki jakościowe określają:

– poziom opanowania wiedzy i wyniki uzyskane do czasu ukończenia obowiąz-kowej nauki w przedmiotach: język ojczysty, język obcy i matematyka,

– poziom umiejętności pisania, czytania i liczenia, także w kształceniu dorosłych.

Nie jest celem tego rozdziału omówienie wszystkich celów, kluczowych zagadnień czy wskaźników programu dotyczącego rozwoju systemów edukacji w krajach UE. Na tych dwóch tylko przykładach widać wyraźnie, jak dalekosiężne, przemyślane, a równocześnie niełatwe do rozwiązania problemy oświatowe stoją przed państwami Unii.

Dyrektora polskiej szkoły zainteresować może sytuacja prawna, wymagane kwalifikacje i wykształcenie, doświadczenie zawodowe, procedury kwalifikacyjne i zakres obowiązków dyrektorów poszczególnych państw Unii. Posłużymy się w tym celu tabelami zawartymi w publikacji EURYDICE pt. Dyrektorzy szkól w Unii Europejskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>