Wpis do ewidencji

Wpis do ewidencji może ulec wykreśleniu, jeżeli szkoła nie podejmuje działalności w terminie oznaczonym w zgłoszeniu, jeżeli istnieje prawomocne orzeczenie sądowe zakazujące osobie fizycznej prowadzącej szkołę prowadzenie działalności oświatowej, jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego stwierdzono sprzeczność działalności szkoły z Ustawą lub statutem, dokonano wpisu z naruszeniem prawa czy zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Istotnym elementem normującym pracę szkoły lub placówki niepublicznej jest, podobnie jak w przypadku szkoły lub placówki publicznej, jej statut. Artykuł 84 Ustawy określa zawartość tego dokumentu. O ile statut szkoły publicznej (art. 60 USO) jest oparty na rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie ramowych statutów szkół i placówek publicznych, o tyle statut szkoły niepublicznej bazuje na zapisach Ustawy. Niewielkie różnice we wskazanych wcześniej artykułach nakładają na szkołę niepubliczną obowiązek przedstawienia w statucie sposobu uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki. Rzecz jasna, inne w szkole niepublicznej mogą być jej organy, inna organizacja, inne prawa i obowiązki uczniów oraz pracowników, ale zapisy statutu muszą być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>