Wewnętrzne organy Sejmu

Sejm tworzy organy wykonujące określone zadania, przygotowujące materiały na plenarne posiedzenia, zajmujące się poszczególnymi dziedzinami działalności Sejmu. Sejm jest więc ciałem wewnętrznie zorganizowanym, a nie prostym zgromadzeniem posłów. Organizację wewnętrzną Sejmu ustalają przepisy konstytucyjne oraz regulamin sejmowy. Organami Sejmu są:

– marszałek Sejmu,

– prezydium Sejmu,

konwent seniorów,

– komisje sejmowe.

Marszałek kieruje pracami Sejmu, a w szczególności stoi na straży praw i godności Sejmu, reprezentuje Sejm, zwołuje posiedzenia Sejmu i przewodniczy jego obradom, czuwa nad tokiem prac Sejmu i jego organów, kieruje pracami prezydium Sejmu, zwołuje konwent seniorów i przewodniczy jego obradom, nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym oraz wnioskom organów państwa, sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na terenie Sejmu, udziela posłom niezbędnej pomocy w ich pracy, powołuje szefa kancelarii Sejmu i jego zastępców, nadaje kancelarii statut. Marszałek wykonuje także inne zadania wynikające z konstytucji, ustaw i regulaminu Sejmu. W wypełnianiu zadań marszałka zastępują wicemarszałkowie, przy czym zakres ich kompetencji określa marszałek.

Prezydium Sejmu składa się z marszałka i wicemarszałków, wybieranych przez Sejm spośród posłów. Prezydium Sejmu między innymi ustala plan pracy Sejmu po zasięgnięciu opinii konwentu seniorów, ustala tak zwane tygodnie posiedzeń z wyprzedzeniem co najmniej 3-miesięcznym, dokonuje wykładni regulaminu Sejmu, opiniuje sprawy wniesione przez marszałka, organizuje współpracę komisji sejmowych i koordynuje ich działania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>