W roku 2003 dokonano nowelizacji tekstu Ustawy

W roku 2003 dokonano nowelizacji tekstu Ustawy ustawą z dnia 27 czerwca o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektóiych innych ustaw (DzU nr 137, poz. 1304).

Zmiany obejmujące prawie 60 artykułów wprowadzają, poza zapisami uści-ślającymi aktualne treści poszczególnych artykułów, także rzeczy nowe wchodzące np. w zakres konstytucyjnych praw i obowiązków obywateli. Należy do nich zapis art. 14 ust. 3 mówiący, że dziecko w wieku 6 łat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu ałbo w oddziałe przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Zgodnie z zapisem ust. 4 zapewnie- nie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 jest zadaniem własnym gminy. Taki zapis zmienia dotychczasowe prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego na obowiązek. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przygotowania przedszkolnego są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału zerowego w szkole podstawowej i zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. Kontrola spełniania tego obowiązku należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Gmina ma stworzyć taką sieć przedszkoli, aby wszystkie dzieci 6-letnie zamieszkałe na terenie gminy miały możliwość spełniania tego obowiązku, a droga do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego nie przekraczała 3 km. Jeżeli przekracza 3 km, gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>