W przedszkolach i szkołach podstawowych

W przedszkolach i szkołach podstawowych, w publicznych poradniach psy-chologiczno-pedagogicznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspo- magania rozwoju dziecka w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, czy też zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydają zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania bądź potrzebie wczesnego wspomagania dziecka, organizuje takie nauczanie czy wspomaganie w porozumieniu z organem prowadzącym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>