Uzasadniając zmiany, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uzasadniając zmiany, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przedstawiło wykładnię, o czym powinny informować wyniki sprawdzianu czy egzaminu:

– uczniów i rodziców: jak szkoła przygotowuje uczniów do dalszej edukacji lub pracy zawodowej, – nauczycieli: jakie są efekty ich pracy, co powinni ulepszyć, zmienić,

– dyrektorów szkół: jak pracują nauczyciele, jakie mają efekty dydaktyczne, jak działa szkolny system oceniania i wewnątrzszkolny system doskonalenia na-uczycieli,

– organy prowadzące i kuratorów oświaty: jak pracuje szkoła, jak dyrektor realizuje swoje zadania wynikające z ustaw oświatowych, jak wykorzystywane są środki finansowe przeznaczane na edukację uczniów i doskonalenie nauczycieli,

– społeczeństwo: jak działa system oświaty i jego poszczególne segmenty. Poprzez wprowadzenie zmian w art. 31 wzmocniony został nadzór kuratora nad placówkami doskonalenia nauczycieli. Uzyskał on prawo do opiniowania planów pracy placówek doskonalenia nauczycieli, tworzenia programów wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, jak również przyznawania akredytacji tym placówkom.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>