Ustawa określa strukturę organizacyjną

Ustawa określa strukturę organizacyjną poszczególnych typów szkół, możliwość łączenia szkół w zespół, skład zespołów i uprawnienia kuratora oświaty w zakresie łączenia określonych typów szkół i placówek. Połączenie w zespół przedszkola ze szkołą podstawową albo z gimnazjum, szkoły podstawowej z gimnazjum albo przedszkola ze szkołą podstawową i gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia czy zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Szkoła, profil kształcenia lub zawód, w jakim szkoła kształci, a także placówka publiczna prowadzona przez JST mogą zostać zlikwidowane po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. W przypadku szkoły artystycznej wymagana jest pozytywna opinia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w przypadku szkoły rolniczej ministra właściwego do spraw rolnictwa, w przypadku szkoły medycznej – ministra właściwego do spraw zdrowia, szkoły leśnej – ministra właściwego do spraw środowiska, szkoły morskiej – ministra właściwego do spraw transportu i ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

Opinia kuratora oświaty lub właściwego ministra wydawana jest w drodze po-stanowienia, na które służy zażalenie. Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi pro-wadzącemu, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej prowadzanej przez osobę prawną czy fizyczną przekazuje się właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>