Uczniowie

Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego w określonym przez Ustawę trybie, mogą na podstawie art. 69 Ustawy skorzystać z propozycji Ochotniczych Hufców Pracy. Umożliwiają one młodzieży w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz uzupełnienie wykształcenia podstawowego lub gimnazjalnego.

Szkoły zawodowe otrzymały ustawowe gwarancje odbywania praktycznej nauki zawodu. Może się ona odbywać w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach i pracowniach szkolnych, gospodarstwach pomocniczych, u pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Odbywa się ona na podstawie umowy określającej sposób ponoszenia kosztów praktycznej nauki zawodu, zawartej między szkołą a określoną placówką. Rzecz jasna nie dotyczy to praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę we własnych warsztatach, pracowniach czy szkolnych gospodarstwach pomocniczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>