Tryb likwidacji szkoły niepublicznej

Tryb likwidacji szkoły niepublicznej jest analogiczny jak omówiony tryb likwidacji szkoły publicznej. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Kurator oświaty w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez szkołę podstawową, gimnazjum czy szkołę ponadgimnazjalną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, ma obowiązek sprawdzić, czy szkoła spełnia warunki określone w Ustawie. Organ JST na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty. W przypadku szkoły artystycznej uprawnienia takie nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze decyzji, nadać uprawnienia szkoły publicznej, szkole niespełniającej warunków określonych w Ustawie, w szczególności jeżeli uzna ją za eksperymentalną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>