Szkoły niepubliczne

Szkoły niepubliczne, które mają uprawnienia szkół publicznych, zostały zobo-wiązane do realizowania obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły pubłicznej danego typu (art. 7, ust. 3, pkt 2 USO).

Zmieniając art. 9a, c i e, uznano, że system egzaminów zewnętrznych wymaga modyfikacji. Stąd precyzyjniejsze określenie kompetencji komisji egzaminacyjnych. Pozwala im to na większą skuteczność i operatywność. Pozostawienie w gestii komisji okręgowych przygotowania pytań, zadań i testów do sprawdzianu w szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego pozwoli uczynić z oceniania zewnętrznego instrument oceniający i porównujący prace szkół na danym terenie. Zapewni równocześnie ich porównywalność w skali kraju i możliwość dostosowania do specyfiki regionu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>