Szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej

Szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej mogą otrzymać dotację z budżetu powiatu. Zasady te dotyczą również szkół i placówek artystycznych otrzymujących dotację z budżetu państwa.

Przepisy szczególne zawarte w rozdziale dziewiątym Ustawy określają m.in. prawa ucznia do pomocy materialnej. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2004 r. (syg. akt K 50/02) uznał, że art. 91 ust. 2 Ustawy oraz roz- porządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów, oparte na tym artykule są niezgodne z Konstytucją (art. 70, ust. 4 i art. 92, ust. 1 Konstytucji RP) oraz tracą moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2004 r. Istnieje potrzeba zmiany w tej części Ustawy. Propozycje zmian zawarte na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu prowadzą do likwidacji art. 91 oraz do wprowadzenia dodatkowego rozdziału 8a Pomoc materialna dla uczniów. Jest to bardzo rozbudowany i szczegółowy opis przydzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym czy motywacyjnym. Może mieć formę stypendium socjalnego i zasiłku losowego czy świadczeń motywacyjnych, takich jak: stypendia za wyniki w nauce, stypendia Prezesa Rady Ministrów czy stypendia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Stypendium socjalne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, a prawo do jego otrzymania regulują: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU nr 228, poz. 2255 ze zm.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>