Szkoły i placówki publiczne

Nie ustala się obwodów szkołom specjalnym, integracyjnym, dla mniejszości narodowych, szkołom artystycznym, sportowym i mistrzostwa sportowego. Również szkoła publiczna prowadzona przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego nie ma ustalanego obwodu, chyba że założyciel wystąpi z takim wnioskiem.

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST powoływane są na mocy prawomocnej uchwały rady JST. Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez ministrów

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez ministrów wymienionych w Ustawie powstają na mocy decyzji tych organów.

Szkoły i placówki prowadzone przez ministrów oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą mieć tylko charakter szkól i placówek publicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>